Menu
Obec Donovaly
Donovaly
rozšírené vyhľadávanie
Kontakt

Adresa
Obecný úrad
976 39 Donovaly 3

Tel.: 048 41 99 806
E-mail: obec@donovaly.sk

ďalšie kontakty

Triedenie odpadu

Komunálny odpad

Komunálne odpady sú odpady z domácnosti vznikajúce na území obce pri činnosti fyzických osôb a odpady podobných vlastností a zloženia, ktorých pôvodcom je právnická osoba alebo fyzická osoba - podnikateľ, okrem odpadov vznikajúcich pri bezprostrednom výkone činností tvoriacich predmet podnikania alebo činností právnickej osoby alebo fyzickej osoby - podnikateľa; za odpady z domácností sa považujú aj odpady z nehnuteľností slúžiacich fyzickým osobám na ich individuálnu rekreáciu, napríklad zo záhrad, chát, chalúp, alebo na parkovanie alebo uskladnenie vozidla používaného pre potreby domácnosti, najmä z garáží, garážových stojísk a parkovacích stojísk. Komunálnymi odpadmi sú aj všetky odpady vznikajúce v obci pri čistení verejných komunikácií a priestranstiev, ktoré sú majetkom obce alebo v správe obce, a taktiež pri údržbe verejnej zelene vrátane parkov a cintorínov, ktoré sú majetkom obce alebo v správe obce a ďalšej zelene na pozemkoch fyzických osôb.

Veľkoobjemový odpad

Pod veľkoobjemným odpadom sa rozumie odpad, ktorý sa svojím objemom a rozmerom nezmestí do zberných nádob používaných v systéme zberu, alebo svojím charakterom – zložením nepatrí do zmesového komunálneho odpadu.

 • patrí sem : napr.: rozobratý nábytok, okná, dvere, vane, umývadlá, matrace,
 • nepatrí sem: uhynuté zvieratá a iný biologický a organický odpad, stavebný odpad elektroodpad, nebezpečné odpady.

 

Vyseparované zložky odpadu: Papier, Sklo, PET

Triedený odpad: Papier a lepenka:

Obalové a neobalové materiály z papiera a lepenky,

 • patria sem: noviny, časopisy, zošity, knihy, kancelársky papier, papierové vrecká, lepenka, krabice z tvrdého papiera, kartón, obálky, letáky, katalógy, telefónne zoznamy, plagáty, pohľadnice, zakladače, baliaci a krepový papier, papierový obal, avivážnych prostriedkov a pod.
 •  nepatria sem: voskový papier, papier s hliníkovou fóliou, obaly na mrazené potraviny, vreckových polievok, pudingov, práškov do pečiva, práškového cukru, korenín, nanukov, škatuľky od cigariet (s výnimkou kartónovej časti), silne znečistený či mastný papier, kopírovací papier, viacvrstvové kombinované materiály (tetrapak), plastové obaly a pod.

Sklo:

Obalové a neobalové materiály zo skla,

 • patria sem: fľaše, nádoby, obaly a premety zo skla, poháre, fľaštičky od kozmetiky bez kovových a plastových uzáverov, črepy, okenné sklo, sklo z okuliarov a pod.
 • nepatria sem: vrchnáky, korky, gumy, porcelán, keramika, zrkadlá, drôtované sklo, dymové sklo, fľaše z umelej hmoty, časti uzáverov fliaš, žiarovky, žiarivky, obrazovky, silne znečistené sklo (zeminou, farbami, potravinami).

Plasty:

Obalové a neobalové materiály z plastov,

 • patria sem: číre a farebné fólie, tašky, vrecká, vedrá a fľaštičky od kozmetických a čistiacich prípravkov, vrecká od mlieka, prepravky fliaš, fľaše od nápojov, sirupov, rastlinných olejov, viacvrstvové kombinované obaly (tetrapak) od mlieka, smotany a iných mliečnych výrobkov, ovocných štiav a džúsov, vína, obaly od sladkostí, tégliky z jogurtov, rôzne plastové nádobky, a hračky, vodoinštalačné a elektroinštalačné rúrky, obaly kozmetických výrobkov, plastové okná a nábytok, poháriky z automatov, penový polystyrén.
 • nepatria sem: obaly znečistené chemikáliami a olejmi, hrubo znečistené plasty (zeminou, farbami, potravinami), podlahové krytiny, guma, molitan a pod.

Kovy:

Obalové a neobalové materiály z kovov,

 • patria sem: kovové vrchnáky z fliaš a pohárov, kovové tuby od pást, kovové súčiastky, drôty a káble (bez bužírky), starý riad, obaly zo sprejov, kovový šrot, oceľ, farebné kovy, hliníkové viečka, hliníkové obaly, kovové viečka, klince, sponky, spinky, špendlíky, kovové rúrky, staré kľúče, zámky, konzervy (z hotových jedál, paštét, kompótov, krmiva pre zvieratá), oceľové plechovky z nápojov, ventily, kovové obaly z potravín,(konzervy a plechovky je potrebné pred odovzdaním zbaviť zvyškov jedál a vypláchnuť)
 • nepatria sem: kovy hrubo znečistené zvyškami jedla, farbami a rôznymi chemickými látkami.

Komunálny odpad

sú odpady z domácností, vznikajúce na území obce pri činnosti fyzických osôb a odpady podobných vlastností a zloženia, ktorých pôvodcom je právnická osoba alebo fyzická osoba – podnikateľ, okrem odpadov vznikajúcich pri bezprostrednom výkone činností tvoriacich predmet podnikania alebo činností právnickej osoby alebo fyzickej osoby – podnikateľa,

 • za odpady z domácností sa považujú aj odpady z nehnuteľností slúžiacich fyzickým osobám na ich individuálnu rekreáciu, napríklad zo záhrad, chát, chalúp alebo na parkovanie alebo uskladnenie vozidla používaného pre potreby domácností, najmä garáží, garážových stojísk a parkovacích stojísk,
 • komunálnymi odpadmi sú aj všetky odpady vznikajúce v obci pri čistení verejných komunikácií a priestranstiev, ktoré sú majetkom obce alebo v správe obce, a taktiež pri údržbe verejnej zelene vrátane parkov a cintorínov, ktoré sú majetkom obce alebo v správe obce a ďalšej zelene na pozemkoch fyzických osôb.

Zmesový komunálny odpad

 • je nevytriedený komunálny odpad alebo komunálny odpad po vytriedení zložiek komunálneho odpadu,

Zber zmesového komunálneho odpadu je vykonávaný priamo z domácností, resp. zo zberných stanovíšť pred bytovými domami a zo stanovíšť zriadených obcou

Elektroodpad

Zber elektroodpadu na obciach sa podobne robí mobilným systémom

 • patria sem: malé a veľké domáce spotrebiče, práčky, sušičky, televízory, monitor, chladnička, svetelné zdroje,
 • nepatria sem: rozobraté elektrické a elektronické zariadenia a spotrebiče.

Nebezpečný odpad

Je vykonávaný mobilným zberom minimálne 2 krát do roka

 • patria sem: batérie a akumulátory, rozpúšťadlá, kyseliny, pesticídy, motorové a prevodové oleje, plastové obaly znečistené olejmi , farbami a inými škodlivými látkami, absorbenty – handry od oleja, rukavice od oleja.
 • nepatrí sem: napr. nestabilizovaný azbest,

Drobný stavebný odpad

– je odpad z bežných udržiavacích prác vykonávaných fyzickou osobou (občanom) alebo pre občana,
– mestá a obce za drobný stavebný odpad účtujú sadzbu stanovenú vo VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne a drobné stavebné odpady,

 • patria sem: odpady z tehál, dlaždíc, keramiky, kúsky betónu, škridla, zemina a kamenivo a pod.
 • nepatrí sem: napr. azbest, veľké kusy betónu, izolačné materiály

Biologicky rozložiteľný odpad

Zo záhrad a parkov, vrátane odpadu z cintorínov, kuchynský odpad, jedlé oleje a tuky.

 • patrí sem: kvety, tráva, lístie, drevný odpad zo strihania a orezávania krovín a stromov, burina, piliny, hobliny, drevná štiepka, zbytky ovocia, zeleniny, starý chlieb, bezmäsité zbytky jedla, papierové vrecko znečistené zeleninou, ovocím, maslom, džemom, použitá papierová vreckovka a servítok, škrupinka z orecha a vajca, usadenina z kávy, čajové vrecko, vata, vlasy, chlpy, drevný popol a pod
 • nepatria sem: biologicky nerozložiteľné odpady, chemicky ošetrené materiály, detské plienky, stavebný odpad, nebezpečný odpad a pod.

Obec a občan

Navštívte tiež

Univerzálny prekladač

Preklad (translations)

Návštevnosť

Návštevnosť:

ONLINE:4
DNES:169
TÝŽDEŇ:1133
CELKOM:565655

Mobilná aplikácia

Aktuálne informácie od nás
Priamo vo vašom telefóne
Stiahnite si našu mobilnú aplikáciu na