Menu
Obec Donovaly
Donovaly
rozšírené vyhľadávanie
Kontakt

Adresa
Obecný úrad
976 39 Donovaly 3

Tel.: 048 41 99 806
E-mail: obec@donovaly.sk

ďalšie kontakty

Samospráva

Obec Donovaly je samostatným územným samosprávnym a správnym celkom Slovenskej republiky združujúcim občanov, ktorí majú na jej území trvalý pobyt.

Obec Donovaly je právnickou osobou, ktorá za podmienok ustanovených zákonom samostatne hospodári s vlastným majetkom a s vlastnými príjmami. Obec Donovaly hospodári a nakladá aj s majetkom štátu, ktorý jej bol zverený v súlade s platnou právnou úpravou.

ZÁKLADNE USTANOVENIA

Orgánmi obce Donovaly sú: Obecné zastupiteľstvo obce Donovaly a starosta obce Donovaly. Obecné zastupiteľstvo obce Donovaly zriaďuje na základe osobitných predpisov a podľa potrieb obce orgány obecného zastupiteľstva, ktorými sú: komisie obecného zastupiteľstva. Obecné zastupiteľstvo podľa potreby zriaďuje aj iné stále alebo dočasné výkonné a kontrolné orgány a stanovuje rozsah ich pôsobnosti.

Obecné zastupiteľstvo obce Donovaly

Obecné zastupiteľstvo je zastupiteľský zbor obce Donovaly zložený z poslancov zvolených v priamych voľbách obyvateľmi obce Donovaly na štyri roky. Obecné zastupiteľstvo obce Donovaly ma 5 poslancov.

Starosta obce:  Miroslav Daňo

Predstaviteľom obce a najvyšším výkonným orgánom obce je starosta, ktorého volia obyvatelia obce v priamych voľbách. Starosta obce je štatutárnym orgánom obce v majetkovoprávnych vzťahov obce a v pracovnoprávnych vzťahov zamestnancov obce. V administratívno-právnych vzťahov je správnym orgánom ( ust. §13 ods.5 zákona č. 369/1990zb. ), a v daňových a poplatkových vzťahoch je správcom dane ( ust.§1a písm. b) zákona SNR č. 511/1922 Zb. o správe daní a poplatkov v znení zmien a doplnkov.

Zástupca starostu:   Vladimír Vítek     

Starosta má jediného zástupcu, ktorý je volený na návrh starostu, obecným zastupiteľstvom spravidla na cele funkčné obdobie, z poslancov obecného zastupiteľstva. Zástupca starostu zastupuje starostu v čase jeho neprítomnosti alebo nespôsobilosti na výkon funkcie. Obecné zastupiteľstvo môže zástupcu starostu kedykoľvek odvolať.

Hlavný kontrolór obce:   Ing. Zuzana Zánová

Hlavný kontrolór obce vykonáva kontrolu plnenia úloh obce vyplývajúcich z jej pôsobnosti v súlade s platnou právnou úpravou. Funkcia hlavného kontrolóra obce je nezlučiteľná s výkonom funkcie poslanca obecného zastupiteľstva, starostu, člena orgánu právnickej osoby založenej alebo zriadenej obcou, iného zamestnanca obce a s funkciou podľa osobitných zákonov. Hlavného kontrolóra volí a odvoláva obecné zastupiteľstvo na dobu 5 rokov.

Komisie obecného zastupiteľstva

Obecné zastupiteľstvo obce Donovaly zriaďuje na 1.zasadnutí Obecného zastupiteľstva obce Donovaly dňa 10.3.2023 tieto stále komisie:

  • Komisia životného prostredia a výstavby
  • Komisia cestovného ruchu a podnikania
  • Komisia kulturno – športová
  • Komisia sociálno - zdravotná
  • Komisia na ochranu verejného poriadku

Obecné zastupiteľstvo zriaďuje komisie ako svoje stále alebo dočasné poradné, iniciatívne a kontrolné orgány a stanovuje rozsah ich činnosti podľa miestnych podmienok a potrieb. Každá komisia ma predsedu, ktorého volí obecné zastupiteľstvo z poslancov obecného zastupiteľstva a členov komisie, ktorých volí obecné zastupiteľstvo na návrh predsedu komisie z iných osôb, spravidla s odbornosťou súvisiacou s činnosťou komisie.

Obecný úrad Donovaly

Obecný úrad je výkonným orgánom obecného zastupiteľstva a starostu. Obecný úrad je zložený zo zamestnancov obce. Obecný úrad nemá právnu subjektivitu, vykonáva odborné, administratívne a organizačné práce súvisiace s plnením úloh samosprávy obce. Prácu obecného úradu vedie a organizuje starosta obce.

PRÁVOMOCI  A  KOMPETENCIE

Obec je povinná vykonávať svoje samosprávne funkcie vymedzené v zákone č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov, najmä v §4ods.3, v ďalších osobitných zákonoch a všeobecne záväzných právnych predpisov.

Obec samostatne rozhoduje a uskutočňuje všetky činnosti súvisiace so správou obce a jej majetku, samostatne zabezpečuje všetky úlohy vyplývajúce z jej samosprávnej pôsobnosti stanovenej osobitným zákonom, ak takéto činnosti v zmysle osobitného zákona nevykonáva štát alebo poverená právnická alebo fyzická osoba.

Majetok obce

Majetok obce tvoria všetky hnuteľné a nehnuteľné veci vo vlastníctve obce, pohľadávky a iné majetkové práva obce. Rozsah majetku obce vyplýva z osobitnej právnej úpravy ( napr. zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov).

Podrobnosti o hospodárení a nakladaní s majetkom obce upravujú „Zásady hospodárenia s majetkom obce Donovaly“, ktoré schvaľuje Obecné zastupiteľstvo v Donovaloch.

Financovanie

Obec financuje svoju činnosť a potreby z vlastných príjmov, zo štátnych dotácií a iných zdrojov v súlade s právnymi predpismi. Obec môže financovať svoju činnosť pri plnení úloh obce aj z prostriedkov združených s inými obcami (mestami),  so samosprávnymi krajmi a s inými právnickými a fyzickými osobami. Obec môže financovať svoje potreby aj z prostriedkov mimorozpočtových peňažným fondov, z návratných zdrojov  financovania a zo združených prostriedkov.

Obci môžu byť poskytnuté dotácie zo štátneho rozpočtu SR. Rozsah účelových a neúčelových dotácii je upravený pre kalendárny rok rozpočtovými pravidlami Slovenskej republiky.

Rozpočet

Základom finančného hospodárenia obce je rozpočet obce zostavovaný v súlade s platnou právnou úpravou a schvaľovaný Obecným zastupiteľstvom v Donovaloch. Obecné zastupiteľstvo schvaľuje zmeny rozpočtu, kontroluje čerpanie prostriedkov z rozpočtu obce a schvaľuje záverečný účet obce. Rozpočet obce obsahuje príjmovú a výdavkovú časť.

Účtovníctvo o stave majetku obce, o výnosoch, príjmoch a výdavkoch a finančných vzťahoch k štátnemu rozpočtu vedie Obecný úrad v Donovaloch. Výsledky hospodárenia obce, vrátane výsledkov hospodárenia peňažných fondov obce obsahuje záverečný účet obce, ktorý schvaľuje obecné zastupiteľstvo. Ročnú účtovnú uzávierku obce overuje audítor ( ust.§9 ods.4 zákona č. 369/1990 Zb. v znení zmien a doplnkov).

DOKUMENTY

Spôsob zriadenia samosprávy Donovaly, jej právomoci, kompetencie, zákony podľa ktorých sa riadi a popis organizačnej štruktúry je detailne popísaný v nasledovných dokumentoch.

  • Štatút obce Donovaly
  • Organizačný poriadok obecného úradu Donovaly
  • Rokovací poriadok obecného zastupiteľstva obce Donovaly
     

Obecný úrad a samospráva

Navštívte tiež

Univerzálny prekladač

Preklad (translations)

Návštevnosť

Návštevnosť:

ONLINE:1
DNES:188
TÝŽDEŇ:1354
CELKOM:554669

Mobilná aplikácia

Aktuálne informácie od nás
Priamo vo vašom telefóne
Stiahnite si našu mobilnú aplikáciu na