#

Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1

Navštívte tiež

Aktuálne počasie

dnes, štvrtok 29. 7. 2021
jasná obloha 28 °C 18 °C
piatok 30. 7. takmer jasno 30/18 °C
sobota 31. 7. slabý dážď 25/18 °C
nedeľa 1. 8. mierny dážď 26/18 °C

Mobilná aplikácia

logo

Sledujte informácie z nášho webu na svojich inteligentných telefónoch. Využívajte našu novú mobilnú aplikáciu - V OBRAZE.

Voľne k stiahnutiu:

Google play

App store

Obsah

Miestne dane a miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

VZN 3-2020.pdf (2.19 MB)

 

Daň z nehnuteľnosti

Vznik a zánik daňovej povinnosti

Daňová povinnosť vzniká 1. januára zdaňovacieho obdobia nasledujúceho po zdaňovacom období, v ktorom sa daňovník stal vlastníkom, správcom, nájomcom alebo užívateľom nehnuteľnosti, ktorá je predmetom dane, a zaniká 31.decembra zdaňovacieho obdobia, v ktorom daňovníkovi zanikne vlastníctvo, správa, nájom alebo užívanie nehnuteľnosti. Ak sa daňovník stane vlastníkom, správcom, nájomcom alebo užívateľom nehnuteľnosti 1.januára bežného zdaňovacieho obdobia, vzniká daňová povinnosť týmto dňom.

Na vyrubenie dane z nehnuteľnosti je rozhodujúci stav k 1. januáru zdaňovacieho obdobia. Na zmeny skutočností rozhodujúcich pre daňovú povinnosť, ktoré nastanú v priebehu zdaňovacieho obdobia, sa neprihliada.

Fyzická alebo právnická osoba v priebehu príslušného zdaňovacieho obdobia je povinná oznámiť správcovi dane skutočnosti rozhodujúce pre vznik alebo zánik daňovej povinnosti k dani z nehnuteľnosti a každú zmenu týchto skutočností do 30 dní odo dňa nasledujúceho po dni, keď tieto skutočnosti alebo ich zmeny nastali.

Tlačivo Vznik a zánik daňovej povinnosti

Tlačivo:  FO    tu ku stiahnutiu 

                PO   tu ku stiahnutiu

Daňové priznanie

Daňové priznanie k dani z nehnuteľnosti je daňovník povinný podať príslušnému správcovi dane do 31. januára toho zdaňovacieho obdobia, v ktorom mu vznikla daňová povinnosť podľa stavu k  1. januáru zdaňovacieho obdobia

Daň z nehnuteľnosti upravuje VZN č. 3/2020 o miestnych daniach na území obce Donovaly:

Tlačivá Daňové priznanie - miestne dane.pdf (1023.64 kB)

Čestné prehlásenie.pdf (127.96 kB)

 

Daň za psa

Predmetom dane za psa je pes starší ako 6 mesiacov chovaný fyzickou alebo právnickou osobou.

Daňovníkom je fyzická alebo právnická osoba, ktorá je

 • Vlastníkom psa
 • Držiteľom psa, ak sa nedá preukázať, kto psa vlastní

Sadzba poplatku: 7,00 Eur

Tlačivo:   tu ku stiahnutiu

Daň za psa upravuje VZN č. 3/2020 o miestnych daniach na území obce Donovaly

 

Daň za užívanie verejného priestranstva

Verejnými priestranstvami v obci sú:

 • miesta na miestnej komunikácii
 • miesta na pozemku pred obecným úradom, a na centrálnom parkovisku

 

Osobitným spôsobom môže fyzická osoba alebo právnická osoba užívať verejné priestranstvá na:

 • umiestnenie zariadenia, slúžiaceho na poskytovanie služieb a predajného zariadenia na pozemku pred obecným úradom, na námestí a na centrálnom parkovisku
 • umiestnenie stavebného zariadenia a umiestnenie skládky na pozemku vo vlastníctve obce, ktorý je najbližší k pozemku vo vlastníctve stavebníka alebo vlastníka skládky
 • trvalé parkovanie vozidla mimo strážneho parkoviska pred obecným úradom, na námestí a na centrálnom parkovisku

 

Na dočasné parkovanie motorového vozidla obec vyhradzuje priestory

 • na centrálnom parkovisku

 

Sadzba poplatku:

 • za umiestnenie zariadenia, slúžiaceho na poskytovanie služieb a predajného zariadenia 2,- € za každý aj začatý m2 a každý aj začatý deň,
 • za umiestnenie stavebného zariadenia 1,- € za každý aj začatý m2 a každý aj začatý deň,
 • za umiestnenie skládky 1,50 € za každý aj začatý m2 a každý aj začatý deň,
 • za umiestnenie výkopovej zeminy 5,- € za tonu,
 • za trvalé parkovanie vozidla mimo stráženého parkoviska 1,- € za každý aj začatý m2 a každý aj začatý deň

 

Tlačivo:  Ohlásenie vznik/zánik daňovej povinnosti za užívanie verejného priestranstva

Daň za verejné priestranstvo upravuje VZN č. 3/2020 o miestnych daniach na území obce Donovaly

 

Daň z ubytovania

Predmetom dane z ubytovania je odplatné prechodné ubytovanie fyzickej osoby v ubytovacom zariadení, ktorú kategorizáciu určuje osobitný predpis.

Platiteľom dane je prevádzkovateľ zariadenia, ktorý odplatné prechodné ubytovanie poskytuje. Základom dane je počet prenocovaní.

Platiteľ dane je povinný písomne oznámiť deň vzniku a zániku daňovej povinnosti správcovi dane do 30 dní odo dňa vzniku alebo zániku daňovej povinnosti na predpísanom tlačive, ktoré obsahuje podrobnosti a náležitosti oznamovacej povinnosti.

Platiteľ dane je povinný viesť písomne preukázanú evidenciu ubytovaných osôb – knihu ubytovaných, ktorú je platiteľ povinný predložiť správcovi dane na opečiatkovanie a potvrdenie správnosti evidencie.

Sadzba poplatku:1,00 Eur na osobu a prenocovanie

Tlačivo:  Ohlásenie vznik/zánik k dani z ubytovania

               Ohlásenie vznik - zánik k dani z ubytovania.doc2020.pdf (191.8 kB)

               Ohlásenie vznik - zánik k dani z ubytovania.doc (39 kB)

              čestné prehlásenie

Daň z ubytovania upravuje VZN č. 3/2020 o miestnych daniach na území obce Donovaly

 Tlačivo: Hlásenie k dani z ubytovania

                Hlásenie k dani z ubytovania.pdf2020.pdf (228.7 kB)

                Hlásenie k dani z ubytovania.doc (35.5 kB)

                

              

Daň za predajné automaty

Predmetom dane za predajne automaty sú prístroje a automaty, ktoré vydávajú tovar za odplatu a sú umiestnené v priestoroch prístupných verejnosti.

Daňovníkom je fyzická alebo právnická osoba, ktorá predajné automaty prevádzkuje


Sadzba poplatku:

 • 50,- € za jeden predajný automat a kalendárny rok, obsahujúci v skladbe ponúkaného tovaru najviac 10 druhov tovaru,
 • 200,- € za jeden predajný automat a kalendárny rok, obsahujúci v skladbe ponúkaného tovaru najviac 10 druhov tovaru, ak skladba ponúkaného tovaru obsahuje tabakové výrobky alebo alkoholické nápoje,
 • 85,- € za jeden predajný automat a kalendárny rok s viac ako 10 druhov tovaru,
 • 370,-€ za jeden predajný automat a kalendárny rok s viac ako 10 druhov tovaru, ak skladba ponúkaného tovaru obsahuje tabakové výrobky alebo alkoholické nápoje


Tlačivo:  Ohlásenie vznik /zánik daňovej povinnosti za predajné automaty

Daň za predajne automaty upravuje VZN č. 3/2020 o miestnych daniach na území obce Donovaly

 

Daň za nevýherné hracie prístroje

Predmetom dane za nevýherné hracie prístroje sú hracie prístroje, ktoré sa spúšťajú alebo prevádzkujú za odplatu, pričom tieto hracie prístroje nevydávajú peňažnú výhru a sú prevádzkované v priestoroch prístupných verejnosti

Daňovníkom, je fyzická alebo právnická osoba, ktorá nevýherné hracie prístroje prevádzkuje.


Sadzba poplatku:

 • 35,- € za jeden elektronický prístroj na počítačové hry a kalendárny rok,
 • 20,- € za jeden mechanický prístroj – biliard a kalendárny rok,
 • 10,- € za jeden mechanický prístroj – stolný futbal a kalendárny rok,
 • 10,- € za jeden mechanický prístroj – stolný hokej a kalendárny rok,
 • 10,- € za jeden mechanický prístroj – šípky a kalendárny rok,
 • 35,- € za jeden elektronický prístroj – a kalendárny rok,
 • 35,- € za jeden automat a kalendárny rok,
 • 10,- € za jedno iné zariadenie na zábavné hry ako je uvedené v písm. a) až g) a kalendárny rok.


Tlačivo: Ohlásenie vznik /zánik daňovej povinnosti za nevýherné hracie automaty

Daň za nevýherné hracie prístroje upravuje VZN č. 3/2020 o miestnych daniach na území obce Donovaly

 

Miestny poplatok za tuhy komunálny odpad

Predmetom poplatku je miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, ktoré vznikajú na území obce Donovaly.

Platiteľ miestneho poplatku je:

 • Vlastník nehnuteľnosti
 • Správca, ak je vlastníkom nehnuteľnosti štát, vyšší územný celok alebo obec


Sadzba poplatku:

 • pri zavedenom množstevnom zbere je 30,- Eur za 1100 l komunálnych odpadov alebo drobných stavebných odpadov
 • pri nezavedenom množstevnom zbere je paušálny poplatok 0,082 Eur na deň alebo 30,- Eur ročne paušálne pri vlastníctve každej nehnuteľnosti, kde je zabezpečený systém odvozu v 1100 l nádobách a VKK
 • u FO, ktorí poskytujú služby v ubytovacom zariadení, ktorým je hotel, penzión, apartmánový dom, v rodinom dome alebo stavbe slúžiacej na viaceré účely je za osobu/rok 30,- Eur
 • u PO a podnikateľov, ktorí poskytujú služby v ubytovacom zariadení, ktorým je hotel, penzión, apartmánový dom, turistická ubytovaňa, chata, stavba  na individuáklnu rekreáciu, zrub, bungalov, rodinný dom, byt v bytovom dome, v rodinom dome alebo stavbe slúžiacej na viaceré účely je 30,- Eur za osobu/rok prevádzkujúce reštauračné a ubytovacie služby.
 • 15,- Eur za každého zamestnanca
 • za drobný stavebný odpad bez škodlivín je 1,- Eur/kg


Tlačivo: Ohlásenie vznik/zánik poplatkovej povinnosti za komunálne opady
                tu ku stiahnutiu

Miestny poplatok za tuhý komunálny odpad upravuje VZN č. 3/2020 o miestnych daniach  na území obce Donovaly.