Menu
Obec Donovaly
Donovaly
rozšírené vyhľadávanie
Kontakt

Adresa
Obecný úrad
976 39 Donovaly 3

Tel.: 048 41 99 806
E-mail: obec@donovaly.sk

ďalšie kontakty

Evidencia obyvateľstva

Prihlásenie na trvalý pobyt

Občan je povinný pri hlásení trvalého pobytu predložiť:

•  Platný občiansky preukaz alebo potvrdenie o občianskom preukaze, ak ide o dieťa do 15 rokov predkladá jeho zákonný zástupca rodný list tohto dieťaťa

•  Platný cestovný doklad SR alebo osvedčenie o štátnom občianstve SR, ak nemá občiansky preukaz

•  Doklad o vlastníctve alebo spoluvlastníctve nehnuteľnosti – výpis z LV / nemusí byť použiteľný na právne úkony /

•  Nájomnú zmluvu, ak je nehnuteľnosť v nájme na dobu určitú

•  V prípade ak prihlasovaný nie je vlastníkom nehnuteľnosti alebo nemá zmluvu na dobu neurčitú, je potrebné predložiť písomný súhlas vlastníka nehnuteľnosti. Tento súhlas môže vlastník nehnuteľnosti dať osobne priamo pri prihlasovaní alebo v prípade jeho neprítomnosti na predpísanom tlačive s overeným podpisom. 

Za rodinných príslušníkov môže trvalý pobyt hlásiť jeden z členov rodiny. Za maloleté deti hlási pobyt jeden z rodičov, za osoby zbavené spôsobilosti na právne úkony hlási pobyt zákonný zástupca (opatrovník ). Pri prihlasovaní na trvalý pobyt sa občan nemusí odhlasovať z predchádzajúceho trvalého pobytu, tento úkon zabezpečí ohlasovňa

Pri vydaní prvého občianskeho preukazu pri dovŕšení 15-teho roku je potrebné predložiť

•  Rodný list

Tlačivo: tu ku stiahnutiu

 

Prihlásenie na prechodný pobyt

Pri prihlásení na prechodný pobyt je potrebné tie isté listiny ako pri prihlásení na trvalý pobyt. Predpokladaná doba prechodného pobytu môže byť najviac 5 rokov. Ak prechodný pobyt trvá aj po skončení predpokladanej doby, občan je povinný hlásiť prechodný pobyt znova.

 

Odhlásenie z trvalého pobytu

Občan, ktorý odchádza do zahraničia trvalo žiť, je povinný pred vycestovaním ohlásiť skončenie trvalého pobytu na území SR ohlasovni doterajšieho miesta trvalého pobytu. Ukončenie trvalého pobytu v rámci SR občan hlási ohlasovni nového miesta trvalého pobytu pri prihlasovaní

 

Zrušenie trvalého pobytu na návrh občana

Ohlasovňa pobytu zruší trvalý pobyt.:

•  Na návrh vlastníka / všetkých spoluvlastníkov / nehnuteľnosti a to občanovi, ktorý nemá k nehnuteľnosti alebo jej časti žiadne užívacie právo. Návrh nemožno podať voči manželovi a nezaopatrenému dieťaťu vlastníka, spoluvlastníka alebo nájomcu.

•  Na návrh občana oprávneného užívať nehnuteľnosť alebo jej časť na základe právoplatného súdneho rozhodnutia o obmedzení alebo zrušení užívacieho práva

•  Ak nehnuteľnosť zanikla


Návrh na zrušenie pobytu sa podáva na predpísanom tlačive a je potrebné predložiť:

 • občiansky preukaz alebo iný doklad totožnosti
 • list vlastníctva nehnuteľnosti alebo jej časti
 • právoplatné rozhodnutie súdu o obmedzení alebo zrušení užívacieho práva podľa Občianskeho zákonníka
 • právoplatné rozhodnutie súdu o zrušení užívacieho práva
 • právoplatné rozhodnutie súdu o zrušení nájomnej zmluvy
 • právoplatné rozhodnutie súdu o rozvode manželstva a o majetkovom vysporiadaní
 • doklad o tom, že občan predložil na prihlásenie sa k trvalému pobytu neplatný, falošný, vedome pozmenený alebo cudzí doklad
 • právoplatné rozhodnutie stavebného úradu o odstránení stavby
 • skončenie platnosti nájomnej zmluvy uzatvorenej na dobu určitú
 • dohodu o ukončení nájmu
   

Tlačivo: Návrh na zrušenie trvalého pobytu
 

Obec a občan

Navštívte tiež

Univerzálny prekladač

Preklad (translations)

Návštevnosť

Návštevnosť:

ONLINE:2
DNES:170
TÝŽDEŇ:1336
CELKOM:554651

Mobilná aplikácia

Aktuálne informácie od nás
Priamo vo vašom telefóne
Stiahnite si našu mobilnú aplikáciu na